لبخند که میزنی . . .

پر میشوم از بهانه های خواستنت
پر میشوم از طنین خوش صدای نفسهایت

و زمزمه های در گوشی !
تاريخ : شنبه یازدهم آبان ۱۳۹۲ | 0:53 | نویسنده : هستي |
تـــا زمــانــی کـــــه ...
 

     خــواستـه ای از کسـی نـــداری …
 

              خــواستــــــــنـی هســـــــــتـی !!!
تاريخ : جمعه دهم آبان ۱۳۹۲ | 2:40 | نویسنده : هستي |دلم در حسرت یک پرواز بی تردید از شکارچی مانده ست
دستانم برای لمس خوشبختی تب کرده است
و تو همچنان از من زخم خورده پرواز طلب میکنی 
بال به شوق کدام جاده سبز بگشایم.
امضاء:الــــناز
نگاهتون ســبز

خوشحال میشم نظرتون رو در مورد متن کوتاهم بدونم.
تاريخ : شنبه بیست و هفتم مهر ۱۳۹۲ | 16:30 | نویسنده : الناز |
عنوانِ آپُ نیـــگا!

نمــــــک!

 برای جلوگیری از کپک زدن وب


+ آپ بعدی---> اسید!  :))))

"زیرا اسید که ماده ایی غلیایی است، باکتری ها را از بین برده و محیط وب را از حمله ی باکتری های خبیث مصون می دارد! "
تاريخ : پنجشنبه سوم مرداد ۱۳۹۲ | 16:19 | نویسنده : فرشته |

¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
o¶$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$¶¶¶
¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶$$$$¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´7¶$$$$¶¶¶¶¶$$$¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶´´´´1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¢´´´¶¶$$$$¶¶$$¶¶$$¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶´´´¶¶¶¶¶$¶¶¶¶¶¶¶¶1´´¶¶¶$$$$$$$$$$$$¶¶¶¶¶¶$¶¶
¶´¶¶¶¶$$$$$$$$??¶¶¶¶´´´¶¶$$$$$$$$$$$$$$$¶$¶¶¶
¶¶¶¶¶¶$$$$$$¶$$$$$¶¶¶´´¶¶$$$$$$$$$$$$$$$$$$¶¶
¶¶¶¶$$$¶¶¶¶¶¶¶$$$$¶¶¶$´¶¶¶¶$$$$$$$¶¶¶¶¶$$$$¶¶
¶¶¶¶$$$¶$$$$¶$$$¶¶¶¶¶¶¶¶¢¶¶¶¶$¶¶¶¶¶$????????¶
¶¶¶$$$$¶$$$$¶$$$$$$$$$$¶´´
o¶¶¶¶¶¶¶??$$$$$¶¶¶¶
¶¶¶¶$$$¶¶$¶¶¶¶$$$$$$$$¶¶¶´´´¶¶¶7´$$$¶$¶¶$$$¶¶
¶¶¶¶$$$$$$¶$$¶$$$$$$$$$¶¶´´´´´´´¢¶¶$$$$$$$$¶¶
¶¶¶¶¶¶$?$$¶$$$$$$$$$$$$$¶¶´´
oo´´¶¶$$$¶$$$$$$¶
¶´¶¶¶¶¶$$$$$¶¶¶¶¶¶¶$$$¶¶¶¶¶´7´7¶¶$$$$$$$$$$$¶
¶´´´¶¶???$???$¶¶$$$¶¶¶¶¶¶¢´´´¶¶¶¶$¶¶$$$$$$$$¶
¶´´´?¶$$??$$$??¶¶$$$¶¶
o´´´´´¶¶¶$$$$$$$$$$$$¶¶
¶´´´´¶¶$$?$?$$?$¶¶¶¶¶?´´´´¢¶¶¶$$$$$$$$$$$¶¶$¶
¶´´´´
o¶¶$?$$$???$¶¶¶¶´´´?¶¶¶$$$$$$$$$$$$$¶$$¶
¶´´´´´¶¶¶$$$$??$?¶¶¶¶´¶¶¶¶$?$$$$$¶¶¶$$$$¶$$$¶
¶´´
o¶¶¶$¶¶¶¶$$?$??¶¶´´¶¶¶$$$$$$$$$$$$$¶¶$$$$¶
¶¶¶¶¶¶$$$$¶¶¶$??$$¶´´´¢¶¶$$$$$¶$$$$$$¶¶¶$$$$¶
¶¶¶$$$$$$$¶¶¶¶$$$$¶¶1´´¶¶?$$$¶$$$¶$$$$$$$$$$¶
¶¶$$??$$$¶$$$¶¶$$$$¶¶¶´¶¶$$$$$$$$$$¶¶$$$$$$$¶
¶???$$$$$$$¶¶$$$$$$?¶¶¶¶¶$$¶¶$$$¶¶¶$$$$$$$$¶¶
¶$¶$$$$$$$$$¶¶$¶$$$$$$$$$$$¶¶$$$$¶$$¶¶¶$$$$$¶
¶$$$$$$¶$$$$¶$¶¶$¶$$¶¶$$$$$$$$$¶¶$$¶$$$¶$$$$¶
¶$$$$$$¶$$$$¶$$¶?¶$$$$$$$¶$$$$$$¶$$¶$$$¶$$$$¶
¶¢¶¶$$$¶$¶¶¶¶¶$$¶¶$$$¶¶$$$$$$$$$¶¶$$$$¶¶¶$$$¶
¶¢$¶$$$$$¶$$$$$$¶¶$¶¶¶¶$$$$$$¶¶¶$$$$$$$¶¶¶¶¶¶ 

وقتــ‗__‗ــی گیــ‗__‗ــج میشــ‗__‗ــدم ♫

بـه ڪـلــ‗__‗ــمات پنــ‗__‗ــاه میبــ‗__‗ــردم ♫

امــ‗__‗ــان از امــ‗__‗ــروز ڪــ‗__‗ـــﮧ ♫

ڪـلمــ‗__‗ــات خودشــ‗__‗ــان هم گیــ‗_‗ــج شــ‗__‗ــده انـ‗__‗ــد ♫


تاريخ : شنبه بیست و پنجم خرداد ۱۳۹۲ | 15:57 | نویسنده : ايدا |من احساسیم

شهریار ابراهیمی


من احساسیم درک من مشکله

عجینم با هر چی به جز حوصله

یه وقتایی که پرت و ناراحتم

نباید برنجی که کم صحبتم

همیشه باهام سرد بودن همه

یه کم خوبی هم دارم اما کمه


پر از عشق و احساس بی منتم

باهام خوب باشی باهات راحتم

پر از عشق و احساس بی منتم

باهام خوب باشی باهات راحتم


اگه پا به پام راه بیای بی دریغ

صبوری کنی و پریشون نشی

بتونی بمونی قسم میخورم

که از اعتمادت پشیمون نشی

که از اعتمادت پشیمون نشی


من احساسیم درک من مشکله

عجینم با هر چی به جز فاصله

یه وقتایی که پرت و ناراحتم

نباید برنجی که کم صحبتم

یه وقتایی که پرت و ناراحتم

نباید برنجی


تاريخ : پنجشنبه پنجم اردیبهشت ۱۳۹۲ | 0:41 | نویسنده : الناز |
دلنوشته-حوالی کوچه ی دلم

ـــــــــ

حوالی کوچه ی دلم ابرهای پراکنده ی بارانیست.


آسمان میبارد!


چشم های من تر شده است.امضاء:الــــناز

نگاهتون ســبزپ.ن: اینم حاصل باران که الان بارید.

خوشحال میشم نظرتون رو در مورد متن کوتاهم بدونم.تاريخ : سه شنبه سوم اردیبهشت ۱۳۹۲ | 14:53 | نویسنده : الناز |
یه خانومی واسه تولد شوهرش پیشنهاد داد که برن یه رستوران خیلی شیک ...

وقتی رسیدن به رستوران !!!!ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه یکم اردیبهشت ۱۳۹۲ | 15:54 | نویسنده : دانيال |
پدرم ...
 دلم بهانه ات را می گیرد ...
چقدر امروز حس می کنم نبودنت را ...
صدایت در گوشم می پیچد و من می گویم :


" جانم؟ .... مرا صدا کردی؟! "تاريخ : شنبه سی و یکم فروردین ۱۳۹۲ | 9:51 | نویسنده : دانيال |

روي تخته سنگي نوشته شده بود:

 اگر جواني عاشق شد چه کند؟

 من هم زير آن نوشتم:

بايد صبر کند

 براي بار دوم که از آنجا گذر کردم

 زير نوشته ي من کسي نوشته بود

 اگر صبر نداشته باشد چه کند؟

 من هم با بي حوصلگي نوشتم

 بميرد بهتر است

 براي بار سوم که از آنجا عبور مي کردم

 انتظار داشتم زير نوشته من نوشته اي باشد

 اما زير تخته سنگ جواني را مرده يافتم...تاريخ : جمعه سی ام فروردین ۱۳۹۲ | 16:17 | نویسنده : دانيال |
  • هشیاری
  • قالب بلاگفا